Διοικητικό Συμβούλιο / Vorstand

Το εκλεγμένο από τους γονείς Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί τον Παιδικό Σταθμό δημοσίως και έχει την ευθύνη του.

Der von den Eltern gewählte ehrenamtliche Vorstand übernimmt die Vertretung des Vereins nach außen und haftet für die Kindertagesstätte.