Σύλλογος Γονέων / Elternrat

Στο Συμβούλιο των Γονέων εκλέγονται δύο γονείς από κάθε τμήμα.

Το Συμβούλιο των Γονέων είναι ο σύνδεσμος επικοινωνίας μεταξύ Γονέων, Εκπαιδευτικών και του Διοικητικού Συμβουλίου του Παιδικού Σταθμού. Είναι υπεύθυνο για τη διοργάνωση των γιορτών και αρμόδιο για τις επαφές με τους Γονείς, έχοντας πάντα συμβουλευτικό χαρακτήρα.

In den Elternrat werden zwei Eltern pro Gruppe von den Eltern gewählt.

Der Elternrat ist das Bindeglied zwischen Eltern, Erziehern und Vorstand. Er organisiert Feste, ist Ansprechpartner für die Eltern und bildet mit Erzieherteam und Vorstand den „Rat der Tageseinrichtung für Kinder“.